Vispārīgi nosacījumi maksājumu pieņemšanai pārstāvja tirdzniecības vietās

Derīgs no 15.12.2021

Lejupielādēt dokumentu „Maksājumi Maxima kasēs”

Apstiprināti ar SIA “SOLLO LV”
valdes lēmumu Nr. L/11/2021
2021. gada 15. decembrī
Maksājumu pieņemšanas noteikumi
(redakcijā, kas stājas spēkā 15.12.2021.)
1. SIA „SOLLO LV”, reģistrācijas Nr.40103762043, juridiskā adrese: Maskavas iela 257, Rīga, LV-1019, elektroniskā pasta
adrese: pakalpojumi@sollo.lv (turpmāk – SOLLO LV) ir licencēta maksājumu iestāde, kas sniedz maksājuma pakalpojumus
– bezkonta naudas pārvedumi, un ir saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) licenci maksājumu
iestādes darbībai.
2. SOLLO LV sniedz maksājuma pakalpojumu ar Pārstāvja – „MAXIMA Latvija” SIA, reģistrācijas numurs 40003520643,
juridiskā adrese Maskavas iela 257, Rīga, LV-1019, elektroniskā pasta adrese: info@maxima.lv (turpmāk – MAXIMA)
starpniecību.
3. MAXIMA uz Pilnvarojuma līguma pamata SOLLO LV vārdā visās MAXIMA tirdzniecības vietās pieņem fizisko un juridisko
personu (turpmāk – Maksātājs) maksājumus par komunālo un citu pakalpojumu sniedzēju (turpmāk – Saņēmējs), ar
kuriem SOLLO LV ir noslēgts maksājumu pakalpojumu līgums (aktuālais Saņēmēju saraksts pieejams MAXIMA mājaslapā
https://www.maxima.lv/ vai MAXIMA tirdzniecības vietās), izrakstītajiem rēķiniem.
4. SOLLO LV vārdā MAXIMA pieņem apmaksai no Maksātājiem arī tādu juridisku personu izrakstītus rēķinus, ar kuriem
SOLLO LV nav noslēgusi maksājumu pakalpojumu līgumu, bet kuru rēķinos iestrādātais svītrkods atbilst SOLLO LV
noteiktajām prasībām, t.i. svītrkoda pirmā daļa ļauj SOLLO LV identificēt maksājuma saņēmēju, savukārt otrā daļa ietver
rēķina adresāta unikālo identifikatoru, kuru adresātam piešķīris rēķina izrakstītājs, bet svītrkoda trešā daļa ietver
informāciju par rēķina summu un, noskenējot svītrkodu, to atpazīst Pārstāvja kases sistēma (gadījuma rakstura darījumi).
5. Šie Maksājumu pieņemšanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) pieejami visās MAXIMA tirdzniecības vietās Latvijā valsts
valodā. Pēc Maksātāja pieprasījuma MAXIMA izsniedz šos Noteikumus papīra formā vai izmantojot jebkuru citu pastāvīgu
informācijas nesēju, vai kādā citā valodā, par ko Maksātājs vienojas ar SOLLO LV.
6. Lai veiktu rēķina apmaksu, Maksātājs MAXIMA tirdzniecības vietas kasē uzrāda Saņēmēja izdotu maksājuma dokumentu
(rēķinu vai abonenta karti) ar iepriekš uz tā starp SOLLO LV, Saņēmēju un MAXIMA saskaņotu svītrkodu. Svītrkodā ietvertā
informācija ļauj MAXIMA kases sistēmai un SOLLO LV atpazīt Saņēmēju (rēķinos arī rēķina summu), savukārt, Saņēmējam
atpazīt rēķina adresātu vai abonentu. Proti, svītru koda pirmā daļa ļauj identificēt Saņēmēju, savukārt otrā daļa ietver
rēķina adresāta vai abonenta unikālo identifikatoru, kuru adresātam vai abonentam piešķīris Saņēmējs, bet rēķinos
svītrkoda trešā daļa ietver informāciju par rēķina summu.
7. MAXIMA kases sistēmā tiek noskenēts uz rēķina vai abonenta kartes atainotais svītrkods un Maksātājs veic rēķina
apmaksu ar maksājumu karti MAXIMA kases karšu terminālā vai skaidrā naudā. Maksātāja veiktā naudas samaksa vai
maksājuma apstiprinājums ar bankas maksājumu karti ir vienlaicīgi uzskatāma kā Maksātāja piekrišana (rīkojums)
maksājuma veikšanai un rēķinā norādīto personas datu apstrādei. Maksājuma rīkojumu pieņemšana tiek pārtraukta
vienlaicīgi ar MAXIMA konkrētās tirdzniecības vietas darba laika beigām.
8. Kā Maksātāja veiktā maksājuma apliecinājumu MAXIMA izsniedz Maksātājam kases aparāta fiskālo čeku, kurā atsevišķi no
citiem pirkumiem tiek uzrādīta sekojoša informācija:
– pakalpojuma nosaukums (Rēķinu apmaksa), Saņēmējs, apmaksas summa un datums;
– ieturētā Pakalpojuma maksa (Komisijas maksa) par sniegto pakalpojumu.
9. MAXIMA pieņem SOLLO LV vārdā un SOLLO LV izpilda maksājuma rīkojumu, pamatojoties uz unikālo identifikatoru –
svītrkodu, kas norādīts maksājuma rīkojumā (rēķinā). SOLLO LV nav pienākuma pārbaudīt, vai unikālais identifikators
atbilst citai informācijai, kas norādīta maksājuma rīkojumā (rēķinā).
10. Maksājuma rīkojums tiek uzskatīts par pareizi izpildītu, ja tas izpildīts atbilstoši tajā norādītajam unikālajam
identifikatoram. Ja maksājuma rīkojumā (rēķinā) ir norādīts nepareizs unikālais identifikators, par visiem Maksātāja un/vai
trešo personu zaudējumiem saistībā ar šāda maksājuma rīkojuma izpildi vai neizpildi atbild Saņēmējs. Šādā gadījumā
Maksājuma pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par maksājuma neizpildi vai kļūdainu izpildi.
11. MAXIMA pieņemto maksājumu nosūta (pārskaita) SOLLO LV, kas savukārt maksājumu nosūta (pārskaita) Saņēmējam līdz
nākamās darba dienas beigām, skaitot no dienas, kad MAXIMA pieņemts konkrētais maksājums. SOLLO LV nav atbildīga
par Saņēmēja bankas darbību vai maksātspēju.
12. Par katru Maksātāja veikto maksājumu SOLLO LV piemēro Pakalpojuma maksu (izņemot, ja maksājumu pakalpojuma
līgumā starp SOLLO LV un Saņēmēju nav noteikts citādāk), savukārt, MAXIMA nodrošina šīs Pakalpojuma maksas
iekasēšanu no Maksātāja saskaņā ar SOLLO LV pakalpojumu Cenrādi (šo Noteikumu Pielikums Nr.1).
13. Apmaksai MAXIMA veikalu tīkla kasēs netiek pieņemti rēķini, kuros norādītā summa pārsniedz EUR 1000 (viens tūkstotis
eiro), tai skaitā arī gadījumos, kad Maksātājs vēlas veikt tikai daļēju šāda rēķina apmaksu.
14. MAXIMA ir tiesīgs atteikties pieņemt un SOLLO LV atteikties izpildīt maksājuma rīkojumu, ja Rēķinā norādītā summa
pārsniedz EUR 1000 (viens tūkstotis eiro).
15. Ja maksājums MAXIMA tiek pieņemts tādā dienā, kura nav Saņēmēja bankas darba diena, maksājums var tikt izpildīts
nākamajā Saņēmēja bankas darba dienā.
16. Maksājuma rīkojumu iespējams atsaukt un atgūt pārskaitīto maksājuma summu tikai ar attiecīgā Saņēmēja piekrišanu (ja
maksājuma summa jau ir ieskaitīta Saņēmēja kontā). SOLLO LV neuzņemas atbildību par maksājuma summas atgūšanu.
SOLLO LV atmaksā Maksātājam atsauktā maksājuma summu tikai pēc tam, kad SOLLO LV ir to saņēmusi bankas kontā no
Saņēmēja.
17. SOLLO LV atlīdzina Maksātājam zaudējumus, t.i., pieņemtā maksājuma summu un Pakalpojuma maksu, ja tie radušies
saistībā ar SOLLO LV vai MAXIMA darbinieka darbības vai bezdarbības rezultātā neizpildītu vai kļūdaini izpildītu
maksājumu. Zaudējumu atlīdzināšanu par neizpildītu vai kļūdaini izpildītu maksājumu SOLLO LV izskata saskaņā ar
Iesniegumu un sūdzību izskatīšanas procedūru uz Maksātāja rakstiska iesnieguma (sūdzības) pamata (skat. zemāk Sūdzību
iesniegšana un izskatīšana).
18. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR), Fizisko personu datu apstrādes likumu un citiem spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem, Maksātājs, uzrādot un veicot rēķina apmaksu MAXIMA tirdzniecības vietā, piekrīt rēķinā norādīto
personas datu apstrādei. Personas dati, kas norādīti Saņēmēja izrakstītajā rēķinā un kļuvuši zināmi MAXIMA, pieņemot
rēķinu apmaksu tirdzniecības vietās, netiek nekādā veidā fiksēti, reģistrēti, saglabāti, vai nodoti trešajām personām,
izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
19. Maksājumu sistēmas un maksājumu pakalpojumu sniedzēji ir tiesīgi saskaņā ar datu apstrādi regulējošiem normatīvajiem
aktiem apstrādāt personas datus, kad tas ir nepieciešams, lai novērstu maksājumu instrumentu neautorizētu izmantošanu
vai ar maksājumiem saistītu krāpšanu un nodrošinātu šo nodarījumu izmeklēšanu un atklāšanu.
20. Maksājumu pakalpojumu sniedzējs apstrādā un glabā tikai tādus personas datus, kas nepieciešami tā sniegto maksājumu
pakalpojumu izpildei un ir sniegti ar nepārprotamu maksājuma pakalpojuma izmantotāja piekrišanu.
21. SOLLO LV ir tiesīga vienpusēji grozīt šos noteikumus, t.sk. arī Pakalpojumu cenrādī (Pielikums Nr.1) noteikto Pakalpojuma
maksu par maksājumu pieņemšanu un apstrādi.
Sūdzību iesniegšana un izskatīšana
22. SOLLO LV atbild par maksājuma izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Sūdzības par maksājuma izpildi var
iesniegt MAXIMA, SOLLO LV, Patērētāju tiesību aizsardzības centram vai Finanšu un kapitāla tirgus komisijai atkarībā no
sūdzības satura un būtības.
23. Sūdzības par maksājuma rēķina saturu iesniedzamas rēķina izrakstītājam (Saņēmējam).
24. Maksātāju sūdzības, kas saistītas ar maksājumu pieņemšanas kvalitāti, līdz maksājuma pārskaitīšanai SOLLO LV izskata
MAXIMA. Sūdzības, kas saistītas ar SOLLO LV veiktajiem naudas pārvedumiem Saņēmējam, izskata SOLLO LV.
25. Maksātājs var iesniegt sūdzību rakstveidā vai mutiski gan SOLLO LV (tālrunis +371 67892114 vai e-pasts:
pakalpojumi@sollo.lv, gan MAXIMA jebkurā tās tirdzniecības vietā vai izmantojot MAXIMA informatīvo tālruni 80002020
vai e-pastu: info@maxima.lv. Ja Maksātājs pauž pretenzijas par sniegtajiem pakalpojumiem mutiski un panākt vienošanos
pārrunu ceļā nav iespējams, SOLLO LV vai MAXIMA darbinieks, kurš ir saņēmis mutiski izteiktas Maksātāja pretenzijas,
aicina Maksātāju noformēt sūdzību rakstveidā.
26. Iesniedzot rakstveida sūdzību, tajā jānorāda:
• informācija par sūdzības iesniedzēju (vārds, uzvārds, korespondences adrese un kontaktinformācija – tālruņa
numurs, e-pasts);
• sūdzības būtību;
• veidu, kādā sūdzības iesniedzējs vēlas saņemt atbildi (ja pa pastu, tad sūdzībā jānorāda pasta adrese, uz kuru
nosūtāma atbilde);
• sūdzības iesniegšanas datumu;
• sūdzību pamatojošus dokumentus (ja tādi ir), kurus pievieno sūdzības pielikumā.
• Ja Maksātāja sūdzība tieši saistīta ar veikto (pieņemto) rēķina apmaksu, Maksātājam obligāti jāuzrāda (jāiesniedz)
MAXIMA izsniegts kases aparāta fiskālā čeka oriģināls, kas apliecina konkrēta rēķina pieņemšanu apmaksai.
27. MAXIMA, saņemot Maksātāja sūdzību, kas saistīta ar maksājuma pieņemšanu rēķina apmaksai MAXIMA tirdzniecības
vietās, nekavējoties (ne vēlāk kā nākamajā darba dienā) informē par to SOLLO LV.
28. SOLLO LV saņemtās sūdzības izskata saskaņā ar SOLLO LV Sūdzību pārvaldības politiku, savas kompetences un tiesisko
iespēju robežās pārbaudot tajās norādītos faktus un izteiktās pretenzijas.
29. Sūdzības SOLLO LV izskata pēc iespējas īsākā laikā. SOLLO LV rakstveidā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas
nesēju, par kādu tā vienojas ar sūdzības iesniedzēju, 15 darba dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas un visu būtisko
pierādījumu un informācijas pārbaudes sniedz sūdzības iesniedzējam izsmeļošu, skaidru, saprotamu un pamatotu
atbildi. Ja atbildi noteiktajā termiņā nav iespējams sniegt, SOLLO LV informē sūdzības iesniedzēju par kavējuma
iemesliem un norāda termiņu, līdz kuram sūdzības iesniedzējs saņems galīgo atbildi. Termiņš galīgās atbildes
saņemšanai nedrīkst pārsniegt 35 darba dienas kopš sūdzības saņemšanas.
30. SOLLO LV atbildi uz saņemto sūdzību sniedz latviešu valodā vai citā valodā, par kādu tā vienojusies ar sūdzības
iesniedzēju. Sabiedrība atbildē uz sūdzību norāda, vai tā piekrīt, vai nepiekrīt sūdzībā izteiktajām pretenzijām un
norādītajiem faktiem, un norāda savu attieksmi pret pretenziju, pamatojot atbildē pausto attieksmi ar konkrētiem
faktiem un argumentiem, kā arī informē par atbildes pārsūdzēšanas kārtību.
31. Ja sūdzības iesniedzējs nav apmierināts ar SOLLO LV sniegto atbildi, tam ir tiesības iesniegt sūdzību SOLLO LV
uzraugošajai institūcijai – Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (www.fktk.lv) vai Patērētāju tiesību aizsardzības centram
(www.ptac.gov.lv).
32. Strīdus izšķir Latvijas Republikas tiesā, piemērojot spēkā esošos normatīvos aktus.
Pielikums Nr.1
Maksājumu pieņemšanas noteikumiem
no 15.12.2021.
Pakalpojumu cenrādis
Par katru Maksātāja veikto maksājumu SOLLO LV piemēro un MAXIMA papildus Maksātāja veiktajai
Pakalpojuma sniedzēja rēķina summas apmaksai, pieņem (iekasē) no Maksātāja sekojošu Pakalpojuma maksu:
Pakalpojuma veids: Pakalpojuma maksa (EUR):
Rēķina apmaksa Saņēmējs ir noslēdzis maksājumu pakalpojuma līgumu ar SOLLO LV 0,50
Saņēmējs nav noslēdzis maksājumu pakalpojuma līgumu ar SOLLO LV (gadījuma rakstura darījumi) 1,00
Pakalpojuma maksu sedz Saņēmējs Bez maksas